ALGEMENE VOORWAARDEN


MAMA’S EERSTE WIJNTJE tovert graag een glimlach op het gezicht van alle moeders die na negen maanden thee en fris, eindelijk weer van een heerlijk glas wijn mogen genieten. Dat doen we door dit moment extra speciaal te maken met een vrolijke fles in een prachtige cadeauverpakking. Maar jij, als gever, bent voor ons net zo belangrijk. We doen er alles aan om het hele proces – van het vinden tot het geven van jouw cadeau – zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom hebben we algemene voorwaarden opgesteld. Neem ze alsjeblieft door voordat je tot bestellen overgaat.

 

Artikel 1 | Toepasselijkheid van de voorwaarden 

 1. De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen, overeenkomsten en communicatie van MAMA’S EERSTE WIJNTJE;
 2. Lees ze zorgvuldig door alvorens de website te gebruiken of een bestelling te plaatsen;
 3. Door het plaatsen van een bestelling geef je aan akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden;
 4. De toepasselijkheid van eventuele door de koper gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen;
 5. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 | Identiteit van de Ondernemer

 1. MAMA’S EERSTE WIJNTJE: MAMA’S EERSTE WIJNTJE is een handelsnaam van de eenmanszaak Barre Marketing & Innovation Consultancy, gevestigd aan de Amsteldijk 155-3, 1079 LH te Amsterdam, en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66918537;
 2. BTW-nummer: 167687773B01;
 3. Bereikbaarheid: cheers@mamaseerstewijntje.nl; 0031-(0)6 16 20 82 13 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur).

 

Artikel 3 | Definities

 1. Afnemer: de consument, retailer, detaillist of enige andere partij die de producten/diensten van MAMA’S EERSTE WIJNTJE wenst af te nemen;
 2. Ondernemer: MAMA’S EERSTE WIJNTJE, ofwel Barre Marketing & Innovation Consultancy;
 3. Producten: alle door MAMA’S EERSTE WIJNTJE vervaardigde of ten verkoop aangeboden alcoholische dranken en andere producten/ artikelen/ diensten in de ruimste zin van het woord;
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg dan ook tot stand gekomen, tussen MAMA’S EERSTE WIJNTJE en Afnemer, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 • Dag: kalenderdag;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 4 | Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet;
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden;
 3. Alle aanbiedingen van MAMA’S EERSTE WIJNTJE zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, en MAMA’S EERSTE WIJNTJE behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken;
 4. Aanbiedingen zijn geldig op basis van beschikbaarheid en wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden;
 5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
 6. MAMA’S EERSTE WIJNTJE behoudt zich het recht om eventuele actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen;
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle opgegeven prijzen in euro’s en indien als zodanig gecommuniceerd op de site inclusief accijns en BTW conform de Nederlandse wetgeving, en exclusief bezorgkosten;
 8. MAMA’S EERSTE WIJNTJE behoudt zich het recht om prijzen te allen tijde te wijzigen;
 9. Alle kortingen zijn eenmalig, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 5 | Levering van de bestelling

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten;
 2. MAMA’S EERSTE WIJNTJE verstuurt de Producten zo snel mogelijk nadat de bestelling ontvangen is en de betaling heeft plaatsgevonden, mits de bestelde artikelen voorradig zijn;
 3. De bestelde en betaalde Producten worden binnen 3 werkdagen verzonden wanneer deze voor 16:00 besteld en voorradig zijn. Anders de daaropvolgende werkdag of zodra de bestelde Producten weer voorradig zijn. Indien niet binnen 3 Dagen voorradig, neemt de Ondernemer contact op met de Afnemer die daarop de mogelijkheid heeft de overeenkomst schriftelijk te ontbinden;
 4. Gratis bezorging bij bestelling van meerdere Producten geldt enkel bij bezorging op hetzelfde adres;
 5. Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt;
 6. Het risico van beschadiging of vermissing van Producten tijdens het transport berust bij de Ondernemer. Op het moment van aflevering, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het Product over op de Afnemer, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door MAMA’S EERSTE WIJNTJE kunnen worden uitgesloten;
 7. In geval van breuk kan de Afnemer ervoor kiezen om het bedrag gecrediteerd te krijgen of het Product nagestuurd te krijgen. Voorwaarde is dat de breuk gemeld is uiterlijk de eerstvolgende werkdag volgend op de dag waarop de bezorging plaatsvond. Wij gaan ervan uit dat je de Producten direct na ontvangst controleert op breuk. Nasturen is alleen mogelijk indien het Product voorradig is;
 8. Het is in beginsel niet mogelijk om een bestelling te annuleren nadat de bestelling door ons per e-mail is bevestigd.

 

Artikel 6 | Herroepingsrecht & retouren

 1. De Afnemer kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een Bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling;
 2. Indien de Afnemer niet tevreden is met het geleverde Product, kan de Afnemer de niet-aangebroken flessen retourneren aan MAMA’S EERSTE WIJNTJE en ontvangt hij/zij de waarde van de geretourneerde artikelen terug;
 3. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het in goede staat retourneren van een artikel en eventueel gemaakte kosten van retour komen voor rekening van de Afnemer;
 4. In geval van annulering of retour van Producten waarvoor terugbetaling mogelijk is en een betaling door van de betreffende Producten ontvangen is, wordt enkel terugbetaald op de bankrekening waarmee betaald is.

 

Artikel 7 | Leeftijdsgrens & verantwoordelijk alcoholgebruik

 1. De inhoud van deze website, email en sociale media van MAMA’S EERSTE WIJNTJE, zoals Facebook, Instagram of Pinterest is expliciet niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar.
 2. Door het Facebook of Instagram account van MAMA’S EERSTE WIJNTJE te liken of je te abonneren op de nieuwsbrief bevestig je 18 jaar of ouder te zijn. Niets mag worden doorgestuurd of op andere wijze beschikbaar worden gesteld aan personen jonger dan 18 jaar.

 

Artikel 8 | Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site www.mamaseerstewijntje.nl, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, gegevens, teksten, beelden en geluiden, berusten bij MAMA’S EERSTE WIJNTJE. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf van MAMA’S EERSTE WIJNTJE, één en ander, in de ruimste zin van het woord, direct of indirect te veelvoudigen, bewerken, openbaren of exploiteren;
 2. Afnemers en bezoekers van www.mamaseerstewijntje.nl dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door MAMA’S EERSTE WIJNTJE geleverde diensten en Producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 9 | Vragen & Klachten

 1. Voor vragen, opmerkingen, klachten over bestellingen of anderszins kun je contact met ons opnemen via cheers@mamaseerstewijntje.nl.

 

Artikel 10 | Overig

 1. Het is mogelijk dat deze Algemene Voorwaarden worden aangepast. De aangepaste voorwaarden gaan in op het moment dat je een nieuwe bestelling plaatst.
 2. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van en met MAMA’S EERSTE WIJNTJE is het Nederlands recht van toepassing.

Privacy statement

Disclaimer

​Deze voorwaarden gaan in op 19 augustus 2019.